ביטוח תאונות אישיות

מוות מתאונה

ביטוח למקרה מוות מתאונה מאפשרת למבוטח לקבל הגנה במקרה של מוות מתאונה.
סכום הביטוח יועבר למוטבים, כפי שנרשם בטופס ההצעה לביטוח, בתשלום אחד ומהיר.

שמו המלא "כיסוי נוסף לתשלום ביטוח נוסף במקרה מותו של המבוטח כתוצאה מתאונה".
אם ימות המבוטח כתוצאה מתאונה כול שהיא, בעת היותו של כיסוי זה בתוקף, ישולמו למוטבים, מלבד סכומי הביטוח האחרים, שמוגדרים בפוליסה, גם את סכום הביטוח הנוסף למקרה מוות מתאונה.

על פי ההגדרה, די שיגרם המוות כתוצאה מהתאונה ואין הכרחי כי המוות יתרחש באופן מידי, אך חייב להתקיים קשר נסיבתי בין המוות לתאונה.

ביחס לעיסוקו של המבוטח – יתווסף לתעריף עלות הביטוח, תוספת מחיר בהתאם למחיר הנקוב בטבלת המקצועות של חברת הביטוח.
לפיכך חבלן משטרה כדוגמה, ישלם תעריף פי שלוש גבוהה יותר מהתעריף אותו ישלם פקיד שעובד בבנק.

באשר לשינוי עיסוקו של המבוטח במהלך תקופת חייו, זכותו של המבוטח בפוליסה זו להפחתת התעריף, במקרה שהחליף את תחום עיסוקו למקצוע שמסוכן פחות.
יצוין כי איננו נדרשים להצהיר בפני חברת הביטוח, בכיסוי זה, במידה והעיסוק שלנו נעשה למסוכן יותר…

נכות מתאונה
ביטוח למקרה נכות מתאונה מאפשרת למבוטח לקבל הגנה במקרה של נכות מתאונה.
סכום הביטוח יועבר למוטבים, כפי שנרשם בטופס ההצעה לביטוח, בתשלום אחד ומהיר.
השם המלא "כיסוי נוסף לתשלום סכום ביטוח נוסף מלא או חלקי עקב נכות מלאה או חלקית כתוצאה מתאונה".
על מנת לקבל פיצוי כספי מכיסוי נוסף זה, על המבוטח להיפגע בתאונה ולהישאר נכה כתוצאה מהתאונה.
הנכות לא חייבת להיות מלאה, אך עליה להיות נכות קבועה ותמידית.
במקרה של נכות חלקית, ישולם למבוטח חלק יחסי מסכום הביטוח של כיסוי ביטוחי זה, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו למבוטח, הנקובים בטבלה שמפורסמת ע"י ביטוח לאומי.
לדוגמה: אובדן יד ימין תזכה את המבוטח ב-60% מסכום הביטוח של כיסוי ביטוח זה ולעומת זאת, אובדן יד שמאל – 50% בלבד.
ואם המבוטח הוא איטר יד ימין, היחס יהיה הפוך.

אי אפשר לקבל פיצוי בגין כיסוי ביטוחי זה, למעלה ממלוא סכום הביטוח ובכול אירוע ביטוחי בו שולם פיצוי חלקי בגין כיסוי זה, יפחת סכום הביטוח.

כנכות מלאה מתאונה, אשר יוביל לתשלום מלוא סכום הביטוח יחשב: עיוורון, אבדן שתי גפיים וטרוף הדעת שאינו ניתן לריפוי.

גם במקרה של נכות חלקית המקנה פיצוי יחסי מסכום הביטוח, לא ישתנה גובה תעריף תשלום הפרמיה לאחר אירוע ביטוחי זה, גם עבור חלק מסכום הביטוח וזאת משום שנכות במקרה ביטוח עתידי, נוסף, תחושב ביחס למלוא סכום הביטוח ולא ביחס ליתרת הסכום

אולי יעניין אותך גם..