אובדן כושר עבודה

מה יכול להפחיד אותנו יותר מהאפשרות שיום אחד לא נהיה מסוגלים לעבוד ולפרנס את משפחתנו בגלל תאונה או מחלה קשה?
משום כך, הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה חשוב במיוחד.
כיסוי נוסף זה פותר מספר בעיות בעת ובעונה אחת.
אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד ולא יוכל לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו ומצב זה נמשך מעבר ל"תקופת המתנה" הנקובה בפוליסה, ישולמו למבוטח פיצויים חודשיים ובעל הפוליסה ישוחרר מתשלום הפרמיה עבור הפוליסה.
מצב זה ימשך ברציפות עד למועד בו יתרחש אחד מהאירועים הבאים: יחלים המבוטח, מות המבוטח, תום תקופת הביטוח לכיסוי נוסף זה או תום שנת הביטוח בה ימולאו למבוטח 67 שנה.

ביטוח זה נועד לסייע למבוטח בפרנסתו ולסייע לבעל הפוליסה בשמירת תוקף הפוליסה, כיוון שבעת תשלום הפיצוי החודשי למבוטח, משוחרר בעל הפוליסה מתשלומיו בגינה.
ניתן לרכוש שחרור מתשלום הפוליסה ללא פיצוי כספי.

על מנת למנוע מהמבוטח רווח כתוצאה מהנזק ומהשאיפה להיות במצב זה, נקבע כי גובה הפיצוי החודשי המרבי, אותו ניתן לרכוש, לא יעלה על 75% מסך הכנסתו החודשית (ברוטו) הממוצעת בשנה האחרונה שקדמה לאירוע.
באם נרכש פיצוי חודשי בשיעור העולה על 75% מסך הכנסתו ונמצא המבוטח במצב של אבדן כושר עבודה, יפוצה בהתאם להכנסתו.

יצוין כי חישוב הפיצוי החודשי בגובה 75% מהכנסתו (ברוטו) החודשית, יערך בצירוף כל הפיצויים החודשיים אשר נרכשו מכל חברות הביטוח.
כלומר כלל החברות ישלמו ביחד את הפיצוי החודשי עד 75% מגובה הכנסתו.
"תקופת ההמתנה" קיימת על מנת למנוע תביעות קטנות, עקב מחלות הנמשכות ימים ספורים, לכן נמכר ביטוח זה בדרך כלל באחת משני תקופות המתנה:
לשכיר לתקופה בת שלושה חודשי המתנה ולבעל עסק, עצמאי לתקופה בת חודש אחד.
וזאת משום ששכיר נהנה מפיצוי חודשי מטעם ביטוח לאומי בשלושת החודשים הראשונים בו חדל לעבוד ואילו עצמאי אינו זכאי לפיצוי מביטוח לאומי.

אין אובדן כושר העבודה מותנה בריתוק לבית או באשפוז המבוטח.
יחד עם זאת יש להודיע לחברת הביטוח על קרות מקרה הביטוח לכול המאוחר, 30 יום בטרם תסתיים "תקופת ההמתנה".
על התביעה להיות מוגשת בצרוף המסמכים הרפואיים המעידים על אבדן כושרו של המבוטח לעבוד.
אחור בהגשת המסמכים יגרור אחור תשלום הפיצוי של חברת הביטוח.

אם יחלים המבוטח ובתוך שישה חודשים מתאריך החלמתו, יחלה שוב ויהיה באבדן כושר עבודה, בגלל אותה הסיבה שהובילה למצבו הקודם, לא תהיה תקופת המתנה חוזרת ויופעל מיד הכיסוי לגבי שחרור מתשלום הפרמיות והפיצוי.

מאחר וכיסוי ביטוח זה אמור לסייע בעת אובדן כושר עבודה, בעיסוקו של המבוטח, הרי שחשיבות מכרעת בקביעת התעריפים יהיו למקצועו, עיסוקו ותחביביו, כך למשל פועל בניין ישלם כפול מפקיד במשרד.
מאחר ומטפל כיסוי זה באבדן כושר תפקודו של המבוטח, הרי שעל פי דרישת חברת הביטוח, יש לדווח לה על כול שינוי במקצוע, בעיסוק ובתחביביו של המבוטח ולבקש את הסכמת חברת הביטוח להמשך מתן כיסוי זה.

אם ישנה המבוטח עיסוקו למסוכן יותר, ישולם במקרה תביעה, פיצוי יחסי כיחס שבין תעריפי השחרור והפיצוי אשר שולמו, לבין אלו שהיו אמורים להיות משולמים אלו ידע המבטח את דבר השינוי.

במקרה בו הצהיר הלקוח על בעיה רפואית, חברת הביטוח יכולה לדרוש תוספת תשלום לפרמיה.
במקום תוספת פרמיה, רשאית החברה המבטחת לצרף החרגה לאובדן כושר העבודה.
יצוין כי חברת הביטוח תדרוש את הסכמת בעל הפוליסה והמבוטח לתוספות אלו, בטרם תקבע את התוספת לפרמיה או ההחרגה בביטוח זה.

אם חלה המבוטח בעת שהייתו בחו"ל, מוגבלת תקופת הפיצוי לשלושה חודשים, אלא אם כן הסכימה חברת הביטוח לאחרת מראש.

אבדן כושר עבודה מורחב
עם בחר המבוטח באפשרות זו, בתמורה לתוספת בשיעור של 10% לתעריף השחרור והפיצוי, יהיה זכאי המבוטח למקרה של אבדן כושר עבודה, לשחרור ופיצוי חלקיים במקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור שבין 26% ל- 74%.

אולי יעניין אותך גם..